Bài viết về: Chính sách bảo mật

Điều khoản quan trọng

Điều khoản quan trọng

“Dữ liệu cá nhân” nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng bạn, có thể bao gồm thông tin như: số nhận dạng (ví dụ: tên, địa chỉ email, tên người dùng), thông tin thương mại (ví dụ: hồ sơ mua sản phẩm hoặc dịch vụ, thông tin liên quan đến lịch sử dùng dịch vụ), thông tin hoạt động trên internet hoặc mạng điện tử khác (ví dụ: lịch sử duyệt và tìm kiếm cũng như thông tin liên quan đến tương tác với một trang web), dữ liệu định vị địa lý và thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm;

“Xử lý” có nghĩa là bất cứ điều gì chúng tôi làm liên quan đến dữ liệu cá nhân, bao gồm thu thập, sử dụng, tiết lộ và xóa dữ liệu đó.

Cập nhật vào: 18/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!