Bài viết về: Chính sách vận chuyển

1. Định nghĩa

1. Định nghĩaTrong Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ này (“ĐKSDDV”), trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các thuật ngữ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:
“ĐKSDDV” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện chung và bất kỳ phụ lục nào của ĐKSDDV này và tất cả các sửa đổi, điều chỉnh, hoặc bổ sung của ĐKSDDV này bởi tại từng thời điểm;
“EFEX” có nghĩa là CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HẬU CẦN EFEX ASIA, một công ty được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. EFEX là đơn vị cung cấp giải pháp tối ưu vận hành và chi phí vận chuyển do EFEX cung cấp, có chức năng đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ vận chuyển của Khách hàng, Dịch vụ này sau đó được chuyển cho Đối tác đã đăng ký và có khả năng thực hiện việc điều phối và cung cấp theo yêu cầu của Khách hàng đó.
“Tài Khoản” có nghĩa là một tài khoản trực tuyến mà Khách hàng mở trên một nền tảng công nghệ của EFEX, để sử dụng Dịch vụ EFEX;
“Khách hàng” có nghĩa là các khách hàng hoặc người được khách hàng ủy quyền sử dụng tài khoản sử dụng dịch vụ EFEX.
“Phí Sử dụng Dịch vụ” có nghĩa là phí bằng Đồng Việt Nam, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng mà Khách hàng phải trả cho việc sử dụng các Dịch vụ được quy định trong ĐKSDDV này của các Khách hàng. Phí Sử Dụng Dịch Vụ này có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào chính sách giá cước của EFEX và Đối tác có liên quan khi áp dụng tại thời điểm khách hàng tạo vận đơn trên hệ thống EFEX;
“Dịch Vụ/Dịch vụ EFEX” có nghĩa là dịch vụ bưu chính chuyển phát và/ hoặc dịch vụ phát hàng thu tiền và/ hoặc Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa và/ hoặc các dịch vụ cộng thêm khác thông qua nền tảng công nghệ của EFEX, bao gồm nền tảng web và các ứng dụng trên hệ điều hành iOS và Android, nền tảng hệ thống công nghệ được tích hợp và kết nối giữa EFEX và các Đối tác thông qua EFEX;
“Đối tác vận chuyển” (được viết tắt là ĐTVC) là các bên thứ ba độc lập đã đăng ký là đối tác cung cấp các dịch vụ dưới đây cho Khách hàng sử dụng EFEX:
- Dịch vụ bưu chính chuyển phát;
- Dịch vụ phát hàng thu tiền (COD);
- Dịch vụ bảo hiểm hàng hóa;
- Các dịch vụ cộng thêm khác.
“Nhân Viên Chuyển Phát” là nhân viên của Đối tác có trách nhiệm nhận, vận chuyển, và giao gói hàng của Khách hàng.

Cập nhật vào: 18/12/2023

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!